Bonaparte Sarkozy contra la República

Els francesos contraris a l'atac de Sarkozy a la funció pública

(De L'Humanité. Aprés en français). Nicolas Sarkozy no ha aconseguit dividir els francesos amb la seva màquina infernal de la identitat nacional. Després de llegir totes les enquestes durant mesos sobre la relació entre població i treballadors de serveis i funcionaris públics, tot fa considerar que no aconseguirà res més.
Quan l'executiu creia donar un bon cop a l'anunciar obertament que els funcionaris han d'estar subjectes a l'arbitrarietat mateixa que la que preval en el sector privat, que seran acomiadats des d'ara quan l'Estat elimini els seus llocs de treball, sense oferir un equivalent acceptable, creu que surfeja sobre les frustracions dels empleats, sobre un pressuposat sentiment "antifuncionaris", tractats com "privilegiats" amb "ocupació de per vida". Una vegada més, el fracàs és un veritable cop: 72% de francesos, segons un sondeig publicat ahir a l'Eco, desaproven la política de Nicolas Sarkozy contra la funció pública.

La casta té les seves raons. Els francesos saben que les garanties d'ocupació, per l'independència dels funcionaris, són la pedra angular del sistema social.
En realitat, el president està profundament equivocat en les conviccions que viuen a la nostra societat. Atribueix als francesos els sentiments que són dels de la seva casta, la fracció de la dreta més liberal, la més submisa als desitjos dels grans patrons, contra l'Estat i els funcionaris.
Seria suficient, per alimentar el foc, alguns conjurs ofensius, vulgars, en una paraula, populistes. Es burlava dels investigadors, que treballen fora del temps del benefici immediat. Va pensar en fer riure a la gent, en afirmar que els estudiants en les classes baixes no tenien dret a la cultura, citant l'avorriment que li havia inspirat la Princesa de Clèves. Va colpejar la idea que, la supressió d'un lloc de funcionari de cada dos, ens portaria de tornada a la situació del 1992, un període en que França no es trobava infra administrada.
Com si la crisi no s'haguès empitjorat en divuit anys! Seria impossible esmentar tots els errors grollers encaminats a preparar els treballadors per les descolocacions, per ser precaritzats, maltractats per un sistema de gestió que conrea el sofriment, com als mestres que lluiten diàriament per reduir els efectes devastadors de les eliminacions de lloc de treball.
El cap d'Estat no entén, o menysprea deliberadament, les raons per al suport de França al seus funcionaris. I, per tant, siguem justos, en va parlar en un dels seus discursos, televisat el 31 de desembre, quan va declarar, per resplendor de la sinceritat, que França havia resistir millor la crisi financera que altres països europeus a causa del seu model social. Un model avançat necessitats socials d'homes i dones per posar en acció: ha d'haver mestres, treballadors postals, els treballadors d'equips, metges i infermeres als hospitals públics, inspectors i metges Treballem per protegir els drets i la salut dels empleats.
I els francesos saben per experiència que garanteix l'ocupació, en relació independència-à-vis el poder polític és la pedra angular del sistema social. Què passarà quan s'elimina un lloc ocupat per un funcionari que no els agrada i que ens proposem posar en un armari?
Es tornarà a una pràctica que Alemanya ha conegut: el "Berufsverbot, aquestes inhabilitacions que van afectar a molts demòcrates. L'estatut públic que va ser aprovat en l'impuls de l'Alliberament i actualitzat pel ministre comunista Anicet Le Pors, després del 1981, pot ser un obstacle a l'empresa de demolició del treball social obrada des de 2007. Els atacs de Nicolas Sarkozy són coherents amb una certa concepció de França.  Sembla que aquesta no és la del poble francès".
Funcionaris: La seguretat de l'ocupació pública és un privilegi?
El decret d'aplicació de la Llei sobre la mobilitat serà considerada dimecres per la Junta de Servei Civil. Per reduir els serveis públics, el govern vol fer volar l'estat de bloqueig. Tots els ciutadans estan preocupats.

"És un procès dolent!"
Per François Fillon, amb el projecte de decret sobre la mobilitat dels funcionaris del govern, "els funcionaris tindran més garanties que la legislació anterior. És una mentida! Perque a aquest projecte de decret "sobre la situació de la reconversió professional dels funcionaris de l'Estat, que el Consell de la Funció Pública ha d'examinar aquest matí, soscava una salvaguarda fonamental de l'Estatut establert, d'acord a la Llei de 3 d'Agost, 2009, "sobre la mobilitat i les carreres de servei públic".
Aprovada en el cor de l'estiu, la llei preveu també la possibilitat d'actuar en el servei públic, un empleat de qui el lloc s'elimina, serà acomiadat automàticament, és a dir, acomiadat sense drets, si s'ha negat a tres ofertes d'ocupació pública. Clarament, aquest és el final de la garantia de l'ocupació per al personal funcionari. Però lluny de ser un privilegi, aquesta garantia és la condició bàsica de l'existència dels serveis públics.
Oliver Mayer.
Servei Públic i l'acabament de la Seguretat d'Ocupació. La seguretat laboral és un privilegi o garantia de la neutralitat, en el moment de la reestructuració en el servei públic?

Una violació de la garantia d'ocupació

En l'execució de la reestructuració en el servei públic, inclosa la RGPP, milers de funcionaris estaran en risc de perdre els seus llocs de treball.
François Fillon, ahir va tractar de calmar la revolta. El primer ministre s'ha queixat de la controvèrsia "grotesca" que envolta el decret, emès el dilluns, sobre la possibilitat d'acomiadar els empleats que es neguin a tres torns de trasllats. El funcionariat públic és clarament l'objectiu de les reformes liberals de 2010.
En aquest moment "tots els trets estan orientats si fa o no fa al servei públic", denuncià François Chérèque, a France Inter. No obstant això, el secretari general de la CFDT, sovint es va lliurar en els últims anys a seguir l'exemple d'aquells que consideren el personal funcionari com "privilegiat" en comparació amb els empleats del sector privat. Això mostra com preocupa la combinació dels atacs.
Des dels sindicats es va informar del projecte de decret que reflecteix l'article 7 de la Llei, relativa a la mobilitat en el servei públic, que no despega. No és que siguin sorpresos, perquè els més importants (CGT, FSU), ja havien alarmat per la mateixa llei, promulgada el 3 d'agost del 2009. El decret estipula que, per una reestructuració del govern, el treballador pot ser col.locat en un estat de "transició de carrera". Fins llavors, res de nou: Al llarg de la seva història, el funcionari públic s'ha adaptat a les seves missions de canvi. Però, abans de la reclassificació, hi ha que permetre la lliure elecció de l'agent, si accepta el lloc de treball ofert i que l'oferta, de forma automàtica, sigui en els seu ofici.
"Avui en dia, quin és el nostre problema, el nombre de destinació dels tres llocs que poden conduir a l'expulsió si es neguen. A més, un funcionari pot ser anomenat en un negoci diferent d'aquell per al qual és format", explica Jean-Marc Canon, secretari general de la CGT UGFF. En un moment, en l'establiment de la revisió general de les polítiques públiques (RGPP) si s'uneix el nombre de serveis d'externalització i altres, milers de funcionaris es troben en situacions de mobilitat, per tant corren el risc de perdre la feina. Però la seguretat dels funcionaris en l'ocupació, lluny de ser un "privilegi", permet garantir la neutralitat i la imparcialitat de l'agent, sigui quin sigui el color polític del seu empresari.

Fonction publique et fin de la garantie d'emploi
La sécurité d’emploi est-elle un privilège ou la garantie de neutralité, à l’heure des restructurations dans la fonction publique ?

Une brèche dans la garantie d’emploi

Á l’heure de la mise en œuvre des restructurations dans la fonction publique, notamment avec la RGPP, des milliers d’agents vont être confrontés au risque de perdre leur emploi.
François Fillon a tenté hier de désamorcer la fronde. Le premier ministre s’est plaint d’une « polémique grotesque » entourant le décret rendu public lundi sur la possibilité de licencier les fonctionnaires qui refusent trois postes de travail. La fonction publique est clairement dans la cible des réformes libérales de 2010. Au point que «tous les tirs sont orientés vis-à-vis de la fonction publique», a dénoncé hier François Chérèque, sur France Inter. Pourtant, le secrétaire général de la CFDT s’est souvent laissé aller ces dernières années à emboîter le pas de ceux qui considéraient les fonctionnaires comme des «privilégiés» par rapport aux salariés du secteur privé. C’est dire combien le cumul des attaques inquiète.
Depuis que les syndicats ont pris connaissance, lundi, du projet de décret traduisant l’article 7 de la loi relative à la mobilité dans la fonction publique, ils ne décolèrent pas. Non qu’ils soient surpris car les principaux d’entre eux (CGT, FSU) s’étaient déjà alarmés de la loi en elle-même, promulguée le 3 août 2009. Le décret stipule qu’en cas de restructuration d’une administration, le fonctionnaire peut être placé en état de « réorientation professionnelle».
Jusque-là, rien de nouveau: tout au long de son histoire la fonction publique s’est adaptée à l’évolution de ses missions. Mais, avant, le reclassement laissait libre choix à l’agent d’accepter ou non un poste proposé et l’offre se situait automatiquement dans son corps de métier. «Aujourd’hui, ce qui nous pose problème, c’est le nombre butoir des trois postes pouvant donner lieu à un licenciement en cas de refus. De plus, un agent peut être appelé dans un métier autre que celui pour lequel il est formé», explique Jean-Marc Canon, secrétaire général de l’UGFF CGT. Dans une période ou la mise en place de la révision générale des politiques publiques (RGPP) fusionne nombre de services et en externalise d’autres, des milliers de fonctionnaires vont se retrouver en situation de mobilité, donc confrontés au risque de perdre leur emploi. Or la sécurité d’emploi des fonctionnaires, loin d’être un «privilège», permet surtout de garantir la neutralité et l’impartialité de l’agent quelle que soit la couleur politique de son employeur.
Paule Masson

Fonctionnaires: la sécurité de l'emploi public est-elle un privilège?

Le décret d’application de la loi sur la mobilité sera examiné, mercredi, par le conseil supérieur de la fonction publique. Pour réduire les services publics, le gouvernement veut faire sauter le verrou du statut. Tous les citoyens sont concernés.
«C’est un mauvais procès!» Pour François Fillon, avec le projet de décret sur la mobilité des fonctionnaires de l’État, «les fonctionnaires auront plus de garanties que dans la législation précédente». C’est un mensonge! Car ce projet de décret «relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’État», que le conseil supérieur de la fonction publique doit examiner demain, porte atteinte à une garantie essentielle du statut des fonctionnaires.
Il met en musique la loi du 3 août 2009 «relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique». Adoptée en plein cœur de l’été, cette loi prévoit, outre une possibilité de recourir à l’intérim dans la fonction publique, qu’un fonctionnaire dont le poste est supprimé pourra être mis en disponibilité d’office, c’est-à-dire licencié sans droits, s’il a refusé trois offres d’emploi public. En clair, c’en est fini de la garantie de l’emploi pour les fonctionnaires. Or, loin d’être un privilège, cette garantie est la condition de l’existence même des services publics.
Olivier Mayer. 
La caste a ses raisons
Les Français savent que les garanties d’emploi, d’indépendance des fonctionnaires constituent une pierre angulaire du système social.
Par Jean-Paul Piérot
Nicolas Sarkozy n’a pas réussi à diviser les Français avec sa machine infernale de l’identité nationale. Á la lecture de toutes les enquêtes réalisées depuis des mois sur les rapports entre la population et les travailleurs des services publics et les fonctionnaires, tout porte à croire qu’il n’y parviendra pas davantage.
Quand l’exécutif croit faire un bon coup en annonçant sans ménagement que les fonctionnaires doivent être soumis au même arbitraire que celui qui règne dans le secteur privé, qu’ils seront désormais licenciés quand l’État supprimera leurs postes sans leur offrir une équivalence acceptable, il croit surfer sur les frustrations des salariés, sur un présumé sentiment « antifonctionnaires », assimilés à des « privilégiés » de « l’emploi à vie » Une nouvelle fois, c’est l’échec, une véritable gifle : 72 % des Français, selon un sondage publié hier dans les Échos, désapprouvent la politique de Nicolas Sarkozy à l’encontre de la fonction publique.
En réalité, le président se trompe profondément sur les convictions qui habitent notre société. Il prête aux Français les sentiments qui sont ceux de sa caste, de la fraction la plus libérale de la droite, la plus soumise aux desiderata du grand patronat à l’égard de l’État et des fonctionnaires. Il suffirait d’attiser le feu par quelques formules désobligeantes, vulgaires, en un mot populistes. Il a moqué les chercheurs, qui travaillent hors du temps du profit immédiat. Il a cru faire rire en prétendant que les élèves des milieux populaires n’avaient pas droit à la culture en citant l’ennui qu’avait dû lui inspirer, jadis, la Princesse de Clèves.
Il a martelé l’idée que la suppression d’un poste de fonctionnaire sur deux nous ramènerait à la situation de 1992, période ou la France n’était pas sous-administrée. Comme si la crise ne s’était pas aggravée en dix-huit ans ! On n’en finirait pas de citer tous les plus grossiers traquenards visant à dresser les salariés en butte aux délocalisations, précarisés, maltraités par un système de management qui cultive la souffrance, aux profs qui se battent au quotidien pour limiter les effets dévastateurs des suppressions de postes.
Le chef de l’État ne comprend pas ou méprise délibérément les raisons du soutien de la France à ses fonctionnaires. Et pourtant, soyons justes, il en a abordé une lors de son discours radiotélévisé du 31 décembre, quand il déclara, lueur de sincérité, que la France avait mieux résisté à la crise financière que d’autres pays européen en raison de son modèle social.
Un modèle social avancé a besoin d’hommes et de femmes pour le mettre en actes : il faut des enseignants, des postiers, des travailleurs de l’équipement, des médecins et des infirmières et infirmiers dans les hôpitaux publics, des inspecteurs et des médecins du travail pour protéger les droits et la santé des salariés. Et les Français savent d’expérience que les garanties d’emploi, d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique constituent une pierre angulaire du système social. Qu’en sera-t-il quand on supprimera un poste occupé par un fonctionnaire qui déplaît et à qui on proposera une mise au placard ?
Ce sera le retour à une pratique que l’Allemagne a connue : les «berufsverbote», ces interdictions professionnelles qui frappaient de nombreux démocrates. La fonction publique, dont le statut fut adopté dans l’élan de la Libération et réactualisé par le ministre communiste Anicet Le Pors après 1981, peut être un obstacle à l’entreprise de démolition sociale à l’œuvre depuis 2007. Les attaques de Nicolas Sarkozy sont cohérentes avec une certaine conception de la France. Il semble que cela ne soit pas celle du peuple français.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Diccionario sumerio-acadio, A-D

Diccionario sumerio-acadio, O-Z

Fugger, Rothschild, Rockefeller: Banqueros, judíos, guerra y petróleo.

El Clan Rato: De Rato y de ladrón, se viene de familia

La razón oculta por la que Ratzinger ha dimitido

Diccionario sumerio-acadio, H-N

Bhumibol rey, dios y buitre de Tailandia

J.P. Morgan, Rockefeller, Goldman, Rothschild, Royal Dutch Shell... y la "voluntad de anonimato"

P2: Todos los caminos de Roma conducen a Washington

La corrupción de CiU que rebrota salpica también Artur Mas y Oriol Pujol